tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวกรณีว่างงานด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ empui.doe.go.th ของกรมการจัดหางาน