tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมติครม. เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563