tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

เลื่อนการสอบแข่งขังเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน ในการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ