tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

ประชาสัมพันธ์ แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝีมือของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ในประเทศไทย