tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 10