tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลแว่นฟ้า ปี 2565 จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลแว่นฟ้า ประจำปี 2565 ประเภทเรื่องสั้น และบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย โดยเปิดรับผลงานเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 เมษายน 2565