tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบสำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น