tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

ประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน Point System ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต ระหว่างวันที่ 24 - 28 มีนาคม 2565 และประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ 20 - 22 เมษายน 2565 รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 054 511 721 หรือ 054 511 807

 

ประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน Point System ครั้งที่ 11 

ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต ระหว่างวันที่ 24 - 28 มีนาคม 2565 และประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ 20 - 22 เมษายน 2565 รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่

โทรศัพท์ 054 511 721 หรือ 054 511 807