tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี จัดงานนัดพบแรงงานในภาคเกษตร ประมาณเดือน มิถุนายน ปี 2565

 

สำหรับผู้หางานที่ประสงค์จะทำงานด้านการเกษตรในจังหวัดชลบุรี สามารถกรอกแบบสำรวจความความต้องการการมีงานทำด้านการเกษตร และส่งแบบสำรวจได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ หรือทาง Inbox Facebook ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ภายในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565