tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร 1 - 10 ก.ค. 62
ตำแหน่งงานเดือน กรกฎาคม 2562
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภาคสนาม (คนสวน) 1 อัตรา รับสมัคร 28 มิ.ย. - 5 ก.ค. 62
โรงพยาบาลแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา รับสมัคร 24-28 มิ.ย. 62
ตำแหน่งงานเดือน มิถุนายน 2562
สหกรณ์บริการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขาย 1 อัตรา รับสมัคร 29 พ.ค. - 19 มิ.ย. 62
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษาอากรค้าง 1 อัตรา รับสมัคร30 พ.ค. - 7 มิ.ย. 62
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร ฝ่ายกฎหมาย ประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ 1 อัตรา รับสมัคร 22 - 28 พ.ค. 62
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมถ์ รับสมัครครูอัตราจ้างสอนชั่วคราว (ครูผู้สอนวิชา คณิตศาสตร์) 1 อัตรา รับสมัคร 15-30 พ.ค. 62
กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan
กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง รับสมัคร 22 - 30 พ.ค. 62
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกคหกรรม 1 อัตรา รับสมัคร 21 - 27 พ.ค. 62
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ สรรหาและคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (สาขางานตัดผมชาย) 1 อัตรา รับสมัคร 13 - 24 พ.ค. 62
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานทำความสะอาด) จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร 13-17 พ.ค. 62
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการค้า 1 อัตรา รับสมัคร 7-17 พ.ค. 62
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก 1 อัตรา และ ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา รับสมัคร 9-15 พ.ค. 62
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูจ้างสอน ตำแหน่ง ครูจ้างสอนวิชาภาษาไทย 1 อัตรา รับสมัคร 2-15 พ.ค. 62
ตำแหน่งงานเดือน พฤษภาคม 2562
โรงพยาบาลแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา รับสมัคร 24 เม.ย. - 17 พ.ค. 62
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา รับสมัคร 1 - 8 พ.ค. 62
 1 2 3 >  Last ›