tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี New
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา New
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา New
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
โรงพยาบาลแพร่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการสรรพสามิต และนักตรวจสอบภาษี
วิทยาลัยชุมชนแพร่ รับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
โรงพยาบาลแพร่ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับมสมัคร ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
โรงพยาบาลแพร่ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.แพร่ จำกัด รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าทีบัญชี 1 อัตรา
สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์แพร่ รับสมัครจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน 1 อัตรา
โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 2 ตำแหน่ง
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ รับสมัครและคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง คนสวน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป (งานสารบรรณ)
วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู
ประกาศโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,500 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ห้องบุคคล อาคาร 2 โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 11 - 25 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
 1 2 3 >  Last ›