tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานเดือน สิงหาคม 2561 New
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี) 1 อัตรา รับสมัคร 8-15 ส.ค. 61 New
ตำแหน่งงานเดือน กรกฎาคม 2561
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.แพร่ จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา , ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด 1 อัตรา รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 61 เป็นต้นไป
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายกิจการนักเรียน 1 อัตรา รับสมัคร 4-10 ก.ค. 61
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ รับสมัครบุคคลเภายนอก เพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 17 ส.ค. 61
กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา รับสมัคร 22 มิ.ย. - 23 ก.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกปฏิบัติ เพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ครั้งที่ 2
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดแพร่ (คปภ.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์ 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 มิ.ย. 61
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ รับสมัครเพื่อเลือกสรรลูกจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา รับสมัคร 1 - 11 มิ.ย. 61
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำหน่วยบริการวังชั้น รับสมัคร 28 พ.ค. - 3 มิ.ย. 61 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา และตำแหน่งช่างปูน 1 อัตรา รับสมัคร 18 - 28 พ.ค. 61 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รับสมัครไปทำงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูจ้างสอนภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา รับสมัคร 11 - 18 พ.ค. 61
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1 อัตรา รับสมัคร 11-22 พ.ค. 61
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 1 อัตรา รับสมัคร 2 - 25 พ.ค. 61
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รับสมัคร 7 - 11 พ.ค. 61
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ , เคมี , และชีววิทยา) รับสมัคร 24 เม.ย. - 2 พ.ค. 61
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 1 อัตรา รับสมัคร 11-20 เม.ย. 61
 1 2 3 >  Last ›