tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป (งานสารบรรณ) New
วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู
ประกาศโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,500 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ห้องบุคคล อาคาร 2 โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 11 - 25 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
ประกาศจังหวัดแพร่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เลขที่ 108 หมู่ 13 ถนนแพร่ - ลอง ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 5 - 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน จำนวน 21 อัตรา และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา
กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏบัติงานวิเทศสัมพันธ์ประจำกลุ่มนโยบายและวิชาการ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 29 เม.ย. 65 ในวันและเวลาราชการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ (งานผลิตยาสมุนไพร) ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ตั้งแต่วันที่ 25-29 เม.ย. 65 ในวันและเวลาราชการ
ตำแหน่งงานเดือน เมษายน 2565
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ มีความประสงค์รับสัมครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาเกาหลี จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท โดยกรอกใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ห้องบุคลากร อาคาร 2 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 5 -16 เมษายน 2565
ตำแหน่งงานเดือน มีนาคม 2565
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 17-23 มีนาคม 2565
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 มีนาคม 2565
กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 14 ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งช่างภาพ จำนวน 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-21 มีนาคม 2565
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ด้านจิตวิทยาการแนะแนว)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ 1 อัตรา รับสมัครถึง 25 ก.พ. 65
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา และตำแหน่งรักการภารโรง 1 อัตรา รับสมัคร 1-15 ก.พ. 65 เว้นวันหยุดราชการ
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา รับสมัคร 3 - 11 ก.พ. 65
ตำแหน่งงานเดือน มกราคม 2565
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผลสุ่มเรียงลำดับผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการ TIC ครั้ังที่16
 1 2 3 >