tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูจ้างสอน (เอกภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา รับสมัคร 13-24 ต.ค. 64
ตำแหน่งงานเดือน ตุลาคม 2564
แผนการสอบสำหรับแรงงานที่ทีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
ตำแหน่งงานเดือน กันยายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (JFT Basic) สำหรับแรงงานไทยที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นประเภทแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้าร่วมการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี
โรงพยาบาลแพร่ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
แผนการสอบสำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
รับสมัครคัดเลือกผู้แทน NGOs/CSOs และองค์กรธุรกิจเอกชนของประเทศไทยเข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564
ตำแหน่งงานเดือน สืงหาคม 2564
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่
แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (JFT - Basic) สำหรับแรงงานไทยที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นประเภทแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ
ตำแหน่งงานเดือน กรกฎาคม 2564
ตำแหน่งงานเดือน มิถุนายน 2564
ตำแหน่งงานเดือน พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
 1 2 3 >  Last ›