tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานเดือน ธันวาคม 2561
โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 2 อัตรา รับสมัคร 11-17 ธ.ค. 61
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 3 - 6 ธ.ค. 61
เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2561 ครั้งที่ 4
เปิดรับสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีใต้
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตำแหน่งงานเดือน พฤศจิกายน 2561
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวัน
โรงพยาบาลแพร่ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลแพร่ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา (กลุ่มงานเภสัชกรรม) 2 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล) 13 อัตรา รับสมัคร 7 - 16 พ.ย. 61
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่ไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร 12 - 16 พ.ย. 61
สหกรณ์บริการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ จำกัด รับสมัคร รับสมัครบุคคลเพือสอบแข่งขันบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีสหกรณ์ฯ 1 อัตรา รับสมัคร 29 ต.ค. - 16 พ.ย. 61
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานธุรการ/พัสดุ 1 อัตรา รับสมุคร ถึง 31 ต.ค. 61
วิทยาลัยชุมชนแพร่ รับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึง 26 ต.ค. 61
โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 4 อัตรา รับสมัคร 16-23 ต.ค. 61
ตำแหน่งงานเดือน ตุลาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด (คอมพิวเตอร์) 1 อัตรา และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา รับสมัคร 8-16 ต.ค. 61
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 25 ต.ค. 61
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา รับสมัคร 5-11 ต.ค. 61
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาคหกรรม 1 อัตรา รับสมัคร 24 ก.ย. - 5 ต.ค. 61
 1 2 3 >  Last ›