tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2562 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โรเนียว กลุ่มงานบริหารวิชาการ 1 อัตรา รับสมัคร 12 - 22 ก.ย. 62
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถประจำโรงเรียน 1 อัตรา , คนสวน 1 อัตรา รับสมัคร9 - 20 ก.ย. 62
ตำแหน่งงานเดือน กันยายน 2562
โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 4 อัตรา รับสมัคร 9-15 ก.ย. 62
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ รับสมัครบุคคลเภายนอก เพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 13 ก.ย. 62
เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2562 ครั้งที่ 4
โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ รับสมัคร หัวหน้างาน AIS Call Center 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 62 ในเวลา 08.00-17.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ รับสมัคร 19-29 ส.ค. 62
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ สรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (สาขางานตัดผมชาย) 1 อัตรา รับสมัคร 1-6 ส.ค. 62
ตำแหน่งงานเดือน สิงหาคม 2562
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างตามระบบสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร 23 ก.ค. - 20 ส.ค. 62
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูจ้างสอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสังคมศึกษา 1 อัตรา รับสมัคร 19-25 ก.ค. 62
มหกรรมอาชีพอิสระปี 2562
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร 1 - 10 ก.ค. 62
ตำแหน่งงานเดือน กรกฎาคม 2562
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภาคสนาม (คนสวน) 1 อัตรา รับสมัคร 28 มิ.ย. - 5 ก.ค. 62
โรงพยาบาลแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา รับสมัคร 24-28 มิ.ย. 62
ตำแหน่งงานเดือน มิถุนายน 2562
สหกรณ์บริการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขาย 1 อัตรา รับสมัคร 29 พ.ค. - 19 มิ.ย. 62
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษาอากรค้าง 1 อัตรา รับสมัคร30 พ.ค. - 7 มิ.ย. 62
 < 1 2 3 4 >  Last ›