tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแพร่ จำกัด รับสมัคร ตำแหน่ง ผู้จัดการ 1 อัตรา รับสมัคร 13-27 มี.ค. 61
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ รับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา รับสมัคร 12-16 มี.ค. 61
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสกรณ์ 1 อัตรา รับสมัคร 16-23 มี.ค. 61
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน 1 อัตรา รับสมัคร 7-15 มี.ค. 61
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 1 อัตรา รับสมัคร 22 ก.พ. - 5 มี.ค. 61
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนสูงอายุ 1 อัตรา รับสมัคร 12-16 ก.พ. 61
เปิดรับสมัครไปทำงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
วิทยาลัยชุมชนแพร่ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 29 ม.ค. 61
ตำแหน่งงาน ผู้สูงอายุ
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ รับสมัคร ระหว่างวันที่ 18-26 ม.ค. 61
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CROWN Emirates Company Ltd. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd.
โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ รับสมัคร ครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกศิลปศึกษา 1 อัตรา กลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา รับสมัคร 19-25 ม.ค. 61
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ รับสมัคร ระหว่างวันที่ 10-19 ม.ค. 61
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนครัว 1 อัตรา รับสมัคร 25-31 ธ.ค. 60
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา รับสมัคร 21 ธ.ค. 60 - 10 ม.ค. 61
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา รับสมัคร 18-26 ธ.ค. 60
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
‹ First  < 6 7 8