tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ รับสมครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน 1 อัตรา รับสมัคร 10 - 16 พ.ย. 60 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ วัน/เวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการ อาคาร ๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดแพร่ รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 1 อัตรา รับสมัคร 31 ต.ค. - 8 พ.ย. 60
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง รับสมัคร นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา และ ยามรักษาความปลอดภัย
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูบัญชี 1 อัตรา รับสมัคร 19-27 ต.ค. 60
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา , พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) 1 อัตรา รับสมัคร 17-27 ต.ค. 60
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ พนักงานประจำสำนักงาน 1 อัตรา รับสมัคร 18-27 ต.ค. 60
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา รับสมัคร 16-27 ต.ค. 60
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้าง (จ้าเหมาบริการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ 1 อัตรา รับสมคร 18-25 ต.ค. 60
กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Procurement Officer) 1 ตำแหน่ง ปิดรับสมัคร 20 ต.ค. 60
สำนักงานสรรพสามิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต 1 อัตรา รับสมัคร 16 - 27 ต.ค. 60
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา รับสมัคร 9-13 ต.ค. 60
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ รับสมัครครูอัตราจ้างสอนชั่วคราว วิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา รับสมัครถึง 9-13 ต.ค. 60
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. แพร่ จำกัด รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา รับสมัคร 6-18 ต.ค. 60
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัคร ครูจ้างสอน 4 อัตรา , ลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา รับสมัคร 9-12 ต.ค. 60
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเอก พลศึกษา 1 อัตรา รับสมัคร 2 - 11 ต.ค. 60
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ รับสมัคร 2 - 10 ต.ค. 60
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง รับสมัคร นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา รับสมัคร 26 ก.ย. - 9 ต.ค. 60
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ รับสมัครครูอัตราจ้างสอนชั่วคราว วิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ 2 อัตรา รับสมัครถึง 4 ต.ค. 60
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงานโครงการฯ จำนวน 16 อัตรา
‹ First  < 6 7 8 9 >