tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

 รายการ
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9) พร้อมคำชี้แจ้งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9)
ไปทำงานเกาหลีใต้ตามระบบ EPS หยุดวิถีผีน้อย ไม่เสี่ยงถูกลอยแพ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ โครงการ 3 ม. ประจำปี 2562
ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์
แรงงานต่างด้าวบัตรสีชมพูหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2563 จะต้องดำเนินการนำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามระบบ MOU เท่านั้น
แจ้งเตือนคนไทยไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562
แจ้งเตือนคนไทยตรวจสอบสถานที่ทำงานที่น่าเชื่อถือผ่านกรมการจัดหางาน ก่อนการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุใาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ รับสมัครกุลบุตร (นักเรียน) เข้าร่วมบรรพชาสามเณรฤดูร้อนต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนภึงวันที่ 30 มี.ค. 62 โทร. พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ 086-9217025 , พระศักดิธัช สํวโร (พอ.ฟุ้ง) 061-2689252
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริการทางการแพทย์ (พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ) สังกัดสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2562 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 29 ต.ค. 61
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS - TOPIK) ครั้งที่ 23
การลักลอบทำงานของหญิงไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 5
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๖๒ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)