tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ออกประสานกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายนิรุศ นเรวรรณ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ การทำถั่วเคลือบ ในเขตพื้นที่บ้านมณีวรรณ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่