tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

จัดอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคี

 

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 100 คน ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแพร่นครา ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่