tel โทรศัพท์ : 076-219660-1 email pkt@doe.go.th

กรมการจัดหางานประชุมระดับวิชาการไทย-เมียนมา ผ่านระบบ VDO Conference RSS

 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563  นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน หัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย นำคณะผู้แทนไทยประชุมระดับวิชาการไทย-เมียนมา  ร่วมกับ นายอู วิน เชน (U Win Shein) อธิบดีกรมแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมืองและประชากรสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  ผ่านระบบ VDO Conference   โดยมี  นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล  และ   นายสมชาย มรกตศรีวรรณ   รองอธิบดีกรมการจัดหางาน   ร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุม เทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน

โดยหารือร่วมกันในแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการนำแรงงานเมียนมาเข้ามาทำงานในประเทศไทยตามระบบ MoU