การทำงานของคนต่างด้าว RSS ค้นหา

 
   แบบแจ้งการเข้าทำงานของคนต่างด้าว (บุคคลบนพื้นที่สูง)
   คำแนะนำแรงงาน ลาว
   แบบคำขอจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ใช้ยื่นแบบระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560
   แบบ ตท.8 คำขออนุญาตทำงาน
   เอกสารและหลักฐานการยื่นแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (โควตา)
   ตท.2 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน
   แบบบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ
   แบบบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล แบบ ข
   แบบบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล แบบ ก
   แบบฟอร์มขอนุญาตเพิ่มสถานที่่ทำงานสำหรับนายจ้างที่ขออนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าว(ไม่เกิน15วัน)
   แบบฟอร์มขอนุญาตเพิ่มสถานที่่ทำงานสำหรับนายจ้างที่ขออนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าว

   คำขอจดทะเบียนและขอมีบัตรประจำตัว ขอตรวจลงตราการระทับตราอนุญาต/ขออยู่ต่อในราชอาณาจักร และการอนุญาตขอทำงานของแรงงานต่างด้าว (แบบฟอร์ม ท.ต.1
   แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน
   แบบมอบอำนาจ กรณีศูนย์คัดกรองความสัมพันธ์นายจ้างกับคนต่างด้าว
   ตัวอย่าง หนังสือนายจ้างรับทราบแรงงานต่างด้าวเดินทางไปตรวจสัญชาตินอกราชอาณาจักร (3 สัญชาติ)
   ตัวอย่าง คำร้องขอหนังสือรับรองการออกนอกพื้นที่ไปตรวจสัญชาติในราชอาณาจักร (เมียนมา)
   ตัวอย่าง หนังสือรับรองการออกนอกพื้นที่ในราชอาณาจักร (กัมพูชา และลาว)
   ตัวอย่าง หนังสือรับรองการออกนอกพื้นที่ไปตรวจสัญชาตินอกราชอาณาจักร (3 สัญชาติ)
   แบบบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวทำงาน
   แบบถ่ายทอดความรู้หรือรายงานการฝึกสอนพนักงานคนไทย
   แบบหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
   แบบหนังสือรับรองการจ้าง
   การนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU (ลาว) และรายชื่อบริษัทจัดหางานลาว