tel โทรศัพท์ : 076-219660-1 email pkt@doe.go.th

การทำงานของคนต่างด้าว RSS ค้นหา

 
   แบบ บต.50 และขั้นตอนการยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงาน (กลุ่มหมดอายุ 30 กันยายน 2564)
   หนังสือรับรองการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ้างแรงงานต่างด้าวแก่นายจ้างเดิม
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (รายละเอียดเอกสารที่ต้องสำเนาเพิ่ม 34 สัญชาติ)
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน)
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต)
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (แบบแจ้งเข้าทำงานเร่งด่วน 15 วัน ตท.10)
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (แบบแจ้งการทำงาน(เพิ่มนายจ้าง))
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (แบบแจ้งการทำงานชนกลุ่มน้อย ม.63-1)
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตท.5)
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (คำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงานตาม ตท.4)
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (คำร้องขอรับใบอนุญาตทำงานตาม ม.11)
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตท.3)
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตท.1)
   ข้อมูลประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือชำนาญการ
   เอกสารประกอบและแบบฟอร์ม การแจ้งออกจากงานของนายจ้าง (บต.12 บต.10)
   เอกสารประกอบและแบบฟอร์ม การแจ้งเข้าทำงานของนายจ้างและของคนต่างด้าว (บต.12 บต.8 บต.11)
   คำแนะนำแรงงาน ลาว
   แบบคำขอจ้างคนต่างด้าว
   แบบคำขอจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ใช้ยื่นแบบระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560
   แบบ ตท.8 คำขออนุญาตทำงาน
   เอกสารและหลักฐานการยื่นแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (โควตา)
   ตท.2 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน
   แบบบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ
   แบบบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล แบบ ข
   แบบบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล แบบ ก
   แบบฟอร์มขอนุญาตเพิ่มสถานที่่ทำงานสำหรับนายจ้างที่ขออนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าว(ไม่เกิน15วัน)
   แบบฟอร์มขอนุญาตเพิ่มสถานที่่ทำงานสำหรับนายจ้างที่ขออนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าว

   MOU ต่างด้าว 4 สัญชาติ (แผนภูมิขั้นตอนการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้ MOU)
   MOU ต่างด้าว 4 สัญชาติ (แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน)
   MOU ต่างด้าว 4 สัญชาติ (หนังสือรับรองกรณีเข้ามาทำงานในจังหวัดภาคใต้)
   MOU ต่างด้าว 4 สัญชาติ (หนังสือยืนยันการนำเข้าแรงงานต่างด้าวภายใต้ MOU)
   MOU ต่างด้าว 4 สัญชาติ (แบบคำร้องขอนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ สัญชาติเมียนมา ประมง)
   MOU ต่างด้าว 4 สัญชาติ (แบบคำร้องขอนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ สัญชาติเวียดนาม ประมง)
   MOU ต่างด้าว 4 สัญชาติ (แบบคำร้องขอนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ สัญชาติเวียดนาม นจ.2)
   MOU ต่างด้าว 4 สัญชาติ (แบบคำร้องขอนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ สัญชาติกัมพูชา นจ.2)
   MOU ต่างด้าว 4 สัญชาติ (แบบคำร้องขอนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ สัญชาติลาว นจ.2)
   MOU ต่างด้าว 4 สัญชาติ (แบบคำร้องขอนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ สัญชาติเมียนมา นจ.2)
   ขั้นตอนการนำเข้า MOU

   แบบ บต.22
   ขั้นตอนการดาเนินการกลุ่มใบอนุญาตทางานหมดอายุ 30 กันยายน 2562 1 พฤศจิกายน 2562 และก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563
   ต่างด้าว 4 สัญชาติ (หนังสือมอบอำนาจ ต่างด้าว)
   ต่างด้าว 4 สัญชาติ (หนังสือมอบอำนาจ)
   ต่างด้าว 4 สัญชาติ (หนังสือมอบอำนาจ ตาม พรก.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
   ต่างด้าว 4 สัญชาติ (คำขอให้รับรองเอกสาร)
   ต่างด้าว 4 สัญชาติ (แบบรับทราบให้ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวเพิ่มนายจ้าง)
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (หนังสือมอบอำนาจ)
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (แบบหนังสือรับรองการจ้าง)
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (แบบหนังสือรับรองคุณวุฒิ&การศึกษา)
   แบบมอบอำนาจ กรณีศูนย์คัดกรองความสัมพันธ์นายจ้างกับคนต่างด้าว
   พรก.การบริหารการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
   แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม