tel โทรศัพท์ : 076-219660-1 email pkt@doe.go.th

การทำงานของคนต่างด้าว RSS ค้นหา

 
   เอกสารประกอบและแบบฟอร์ม การแจ้งเข้าทำงานของนายจ้างและของคนต่างด้าว (บต.12 บต.8 บต.11)
   เอกสารประกอบและแบบฟอร์ม การแจ้งออกจากงานของนายจ้าง (บต.12 บต.10)
   แบบแจ้งการเข้าทำงานของคนต่างด้าว (บุคคลบนพื้นที่สูง)
   คำแนะนำแรงงาน ลาว
   แบบคำขอจ้างคนต่างด้าว
   แบบคำขอจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ใช้ยื่นแบบระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560
   แบบ ตท.8 คำขออนุญาตทำงาน
   เอกสารและหลักฐานการยื่นแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (โควตา)
   ตท.2 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน
   แบบบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ
   แบบบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล แบบ ข
   แบบบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล แบบ ก
   แบบฟอร์มขอนุญาตเพิ่มสถานที่่ทำงานสำหรับนายจ้างที่ขออนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าว(ไม่เกิน15วัน)
   แบบฟอร์มขอนุญาตเพิ่มสถานที่่ทำงานสำหรับนายจ้างที่ขออนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าว