เอกสารการแจ้งคนต่างด้าวเข้าทำงาน
   แบบ บต. 50 อ. 5 คนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะทำงานในราชอาณาจักรต่อไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
   แบบ บต. 50 อ. 4 คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองที่ได้รับอนุญาตให้อยู่และทำงานได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
   แบบ บต. 50 อ. 3 สำหรับขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม. 28 กย.64
   แบบ บต. 50 อ. 2 สำหรับขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวซึ่งใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย ตามมติ ครม. 13 ก.ค.64
   แบบ บต. 50 อ. 1 สำหรับต่ออายุขออนุญาตทำงาน สำหรับแรงงานตามมติครม. 20 ส.ค.62 ตามมติ 13 ก.ค.64
   ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการแจ้งและการรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๔
   ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการแจ้งและการรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๔
   แบบ บต. 56 ใบรับเรื่องการแจ้ง
   แบบ บต. 55 แบบแจ้งเข้าทำงานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 64/2 (สำหรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำงาน)
   แบบ บต. 54 แบบแจ้งการไม่รับคนต่างด้าวเข้าทำงาน/คนต่างด้าวไม่ยินยอมทำงาน ตามมาตรา 50 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) (สำหรับนายจ้าง)
   แบบ บต.50 และขั้นตอนการยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงาน (กลุ่มหมดอายุ 30 กันยายน 2564)
   แบบ บต. 46 หนังสือรับรองการจ้าง
   แบบ บต. 45 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงานกรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงานตามบัญชีสองและบัญชีสามท้ายประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคำต่างด้าวทำลงวันที่ 1 เมษายน 2563
   แบบ บต. 44 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน
   หนังสือรับรองการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ้างแรงงานต่างด้าวแก่นายจ้างเดิม
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (รายละเอียดเอกสารที่ต้องสำเนาเพิ่ม 34 สัญชาติ)
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน)
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต)
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (แบบแจ้งเข้าทำงานเร่งด่วน 15 วัน ตท.10)
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (แบบแจ้งการทำงาน(เพิ่มนายจ้าง))
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (แบบแจ้งการทำงานชนกลุ่มน้อย ม.63-1)
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตท.5)
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (คำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงานตาม ตท.4)
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (คำร้องขอรับใบอนุญาตทำงานตาม ม.11)
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตท.3)
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตท.1)
   ข้อมูลประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือชำนาญการ
   เอกสารประกอบและแบบฟอร์ม การแจ้งออกจากงานของนายจ้าง (บต.12 บต.10)
   เอกสารประกอบและแบบฟอร์ม การแจ้งเข้าทำงานของนายจ้างและของคนต่างด้าว (บต.12 บต.8 บต.11)
   คำแนะนำแรงงาน ลาว
   แบบคำขอจ้างคนต่างด้าว
   แบบคำขอจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ใช้ยื่นแบบระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560
   แบบ ตท.8 คำขออนุญาตทำงาน
   เอกสารและหลักฐานการยื่นแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (โควตา)
   ตท.2 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน
   แบบบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ
   แบบบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล แบบ ข
   แบบบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล แบบ ก
   แบบฟอร์มขอนุญาตเพิ่มสถานที่่ทำงานสำหรับนายจ้างที่ขออนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าว(ไม่เกิน15วัน)
   แบบฟอร์มขอนุญาตเพิ่มสถานที่่ทำงานสำหรับนายจ้างที่ขออนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าว

   MOU ต่างด้าว 4 สัญชาติ (แผนภูมิขั้นตอนการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้ MOU)
   MOU ต่างด้าว 4 สัญชาติ (แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน)
   MOU ต่างด้าว 4 สัญชาติ (หนังสือรับรองกรณีเข้ามาทำงานในจังหวัดภาคใต้)
   MOU ต่างด้าว 4 สัญชาติ (หนังสือยืนยันการนำเข้าแรงงานต่างด้าวภายใต้ MOU)
   MOU ต่างด้าว 4 สัญชาติ (แบบคำร้องขอนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ สัญชาติเมียนมา ประมง)
   MOU ต่างด้าว 4 สัญชาติ (แบบคำร้องขอนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ สัญชาติเวียดนาม ประมง)
   MOU ต่างด้าว 4 สัญชาติ (แบบคำร้องขอนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ สัญชาติเวียดนาม นจ.2)
   MOU ต่างด้าว 4 สัญชาติ (แบบคำร้องขอนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ สัญชาติกัมพูชา นจ.2)
   MOU ต่างด้าว 4 สัญชาติ (แบบคำร้องขอนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ สัญชาติลาว นจ.2)
   MOU ต่างด้าว 4 สัญชาติ (แบบคำร้องขอนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ สัญชาติเมียนมา นจ.2)
   ขั้นตอนการนำเข้า MOU

   แบบ บต.22
   ขั้นตอนการดาเนินการกลุ่มใบอนุญาตทางานหมดอายุ 30 กันยายน 2562 1 พฤศจิกายน 2562 และก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563
   ต่างด้าว 4 สัญชาติ (หนังสือมอบอำนาจ ต่างด้าว)
   ต่างด้าว 4 สัญชาติ (หนังสือมอบอำนาจ)
   ต่างด้าว 4 สัญชาติ (หนังสือมอบอำนาจ ตาม พรก.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
   ต่างด้าว 4 สัญชาติ (คำขอให้รับรองเอกสาร)
   ต่างด้าว 4 สัญชาติ (แบบรับทราบให้ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวเพิ่มนายจ้าง)
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (หนังสือมอบอำนาจ)
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (แบบหนังสือรับรองการจ้าง)
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (แบบหนังสือรับรองคุณวุฒิ&การศึกษา)
   แบบมอบอำนาจ กรณีศูนย์คัดกรองความสัมพันธ์นายจ้างกับคนต่างด้าว
   พรก.การบริหารการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
   แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม

   1. สัญญาโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ม.35
   2. สัญญาโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ม.35 กรณีเมาไม่ขับ
   ตัวอย่างหนังสือ เรียน จัดหางานจังหวัดภูเก็ต เพื่อยื่นขอใช้สิทธิตามมาตรา 35
   ตัวอย่างป้ายสนับสนุนการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ
   1.1 สัญญาการให้สัมปทาน - การให้ใช้ประโยชน์จากอาคาร สถานที่ หรือทรัพย์สิน
   1.2 สัญญาการให้สัมปทาน - การให้สิทธิได้จำหน่ายสินค้าหรือบริการภายใต้ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้า
   1.3 สัญญาการให้สัมปทาน - การจัดสรรเวลาออกอากาศของสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ เคเบิลทีวี การจัดสรรพื้นที่ในเว็บไซต์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   2. สัญญาการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ
   3. สัญญาการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ
   4. สัญญาการฝึกงาน
   5. สัญญาการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
   6. สัญญาการจ้างล่ามภาษามือ
   7.1 สัญญาการให้ความช่วยเหลืออื่นใด - การสนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ หรือทรัพย์สินอื่น
   7.2 สัญญาการให้ความช่วยเหลืออื่นใด - การซื้อสินค้า
   คู่มือนายจ้างตามมาตรา 35

   รายละเอียดเอกสารโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ม.35
   หนังสือมอบอำนาจ (อากรแสตมป์ 30 บาท)
   หน่วยงานสาธารณประโยชน์ที่ต้องเตรียมเอกสารให้นายจ้าง
   หนังสือใบอนุญาตให้ คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ เข้าให้บริการกับหน่วยงาน (สำหรับหน่วยงานสาธารณประโยชน์)
   ใบแสดงรายละเอียดลักษณะบริการ (สำหรับหน่วยงานสาธารณประโยชน์)
   ปฏิทินตารางงาน (สำหรับหน่วยงานสาธารณประโยชน์)
   แบบแจ้งความประสงค์ให้คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการทำงาน ณ หน่วยงาน
   แบบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 ประเภทการจ้างเหมาบริการ/การจ้างเหมาช่วงงาน สำหรับคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ
   กกจ.พก 1 แบบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 (คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ)
   กกจ.พก 2 แบบแจ้งขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 (หน่วยงานของรัฐ/สถานประกอบการ)
   กกจ.พก 2-1 แบบคำขอการให้สัมปทาน
   กกจ.พก 2-2 แบบคำขอการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ
   กกจ.พก 2-3 แบบคำขอการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ
   กกจ.พก 2-4 แบบคำขอการฝึกงาน
   กกจ.พก 2-5 แบบคำขอการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
   กกจ.พก 2-6 แบบคำขอการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ
   กกจ.พก 2-7 แบบคำขอการให้ความช่วยเหลืออื่นใด
   กกจ.พก 3 แบบแจ้งเข้าทำสัญญาขอใช้สิทธิตามมาตรา 35
   กกจ.พก 4 แบบคัดลอกประวัติคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ (จากใบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตาม ม.35)
   แบบคำขอ/รับรอง กรณีผู้ดูแลคนพิการใช้สิทธิแทนคนพิการ (ยื่นที่ พมจ.)
   รายละเอียดหลักฐานเอกสารประกอบการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 (7 ประเภท)