tel โทรศัพท์ : 076-219660-1 email pkt@doe.go.th
   เอกสารประกอบและแบบฟอร์ม การแจ้งเข้าทำงานของนายจ้างและของคนต่างด้าว (บต.12 บต.8 บต.11)
   เอกสารประกอบและแบบฟอร์ม การแจ้งออกจากงานของนายจ้าง (บต.12 บต.10)
   แบบแจ้งการเข้าทำงานของคนต่างด้าว (บุคคลบนพื้นที่สูง)
   คำแนะนำแรงงาน ลาว
   แบบคำขอจ้างคนต่างด้าว
   แบบคำขอจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ใช้ยื่นแบบระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560
   แบบ ตท.8 คำขออนุญาตทำงาน
   เอกสารและหลักฐานการยื่นแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (โควตา)
   ตท.2 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน
   แบบบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ
   แบบบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล แบบ ข
   แบบบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล แบบ ก
   แบบฟอร์มขอนุญาตเพิ่มสถานที่่ทำงานสำหรับนายจ้างที่ขออนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าว(ไม่เกิน15วัน)
   แบบฟอร์มขอนุญาตเพิ่มสถานที่่ทำงานสำหรับนายจ้างที่ขออนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าว

   จง.1 คำขอรับใบอนุญาตจัดหางาน
   จง.4 คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางาน
   จง.8 คำขอจดทะเบียนลูกจ้าง
   จง.13 คำขอย้ายสำนักงานจัดหางาน
   จง.14 คำขอตั้งสำนักงานจัดหางานชั่วคราว
   จง.15 คำขอจัดหาคนหางานจากจังหวัดอื่น
   จง.16 คำขอเปลี่ยนผู้จัดการ
   จง.17 คำขอมีบัตรประจำตัว
   จง.18 คำขอใบแทนใบอนุญาต
   จง.43 ทะเบียนคนหางานในประเทศ
   จง.42 แบบใบส่งตัวคนหางาน
   จง.36 ใบรับเงินค่าบริการ
   จง.32 สัญญาจัดหางานให้คนหางานในประเทศ
   จง.28 ทะเบียนลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางาน
   จง.18 คำขอใบแทนใบอนุญาต
   จง.17 คำขอมีบัตรประจำตัว
   จง.16 คำขอเปลี่ยนผู้จัดการ
   จง.15 คำขอจัดหาคนหางานจากจังหวัดอื่น
   จง.14 คำขอตั้งสำนักงานจัดหางานชั่วคราว