tel โทรศัพท์ : 076-219660-1 email pkt@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประชาสัมพันธ์ แรงงานต่างด้าวที่มีบัตรชมพู กิจการประมงและแปรรูปสัตว์น้ำ ซึ่งจะหมดอายุ 1 พ.ย. 60
ย้ายสถานที่ทำการศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การพิสูจน์สัญชาติแรงงานลาว
ปิดรับชำระเงินค่า Ci และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานสำหรับแรงงานกลุ่มใบจับคู่ที่ 7-Eleven
​ด่วน ! รับสมัครชายไทยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น มีเบี้ยเลี้ยงตลอดการฝึกงาน สมัครฟรี ! 15 – 18 สิงหาคมนี้เท่านั้น
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
ขั้นตอนการดำเนินการในศูนย์รับแจ้งการทำงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงานและการอนุญาตให้ทำงานตาม พ.ร.ก.2560
พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
การยื่นขอร้องทุกข์ของแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์
เชิญร่วมนัดพบเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รับสมัครและคัดเลทอกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล
การตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติ
แบบคำร้องขอหนังสือเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2560
แจ้งประชาสัมพันธ์ เมื่อได้รับ VISA แล้วให้ยื่่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ภายใน 15 วัน
แบบคำร้องขอหนังสือเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2560
ขั้นตอนการนำเข้า MOU
การตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้่าวสัญชาติ เมียนมา
การขอรับการตรวจลงตรา และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว
 < 1 2 3 4 >