tel โทรศัพท์ : 076-219660-1 email pkt@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว
ให้นายจ้างเตรียมพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสัญชาติ
สรุปอัตราค่างจ้างขั้นต่ำของแต่ละประเทศตามประกาศกรมการจัดหางาน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบนายจ้าง และสถานประกอบการที่ยื่นขอจ้างแรงงานต่างด้าว (โควตา)
การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน ครั้งที่ ๒ เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี
การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ขอเชิญร่วมอบรม โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าวจังหวัดภูเก็ต
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงเรื่อง แรงงานต่างสัญชาติเมียน ลาว และกัมพูชา
การมอบหนังสือเดินทาง/เอกสารเดินทางคนงานกัมพูชาท างานต่างประเทศ และบัตรแรงงานกัมพูชา ไปทำงานในต่างประเทศ (OCWC) ให้กับแรงงานกัมพูชาที่พักอาศัยและทำงานอยู่ ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงเรื่อง แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ประจำปีงบประมาณ 2560
แจ้งให้แรงงานสัญชาติเวียดนามที่ประสงค์่จะขอรับการจ้างงานต่อไปดำเนินการขอตรวจลงตรา (ครั้งที่2)
การหักเงินค่าจ้างลูกจ้างนำส่งเข้ากองทุน เพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
การเพิ่มท้องที่ หรือสถานที่ทำงานแรงงานต่างด้าว ต้องทำอย่างไร ?
การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ ภูเก็ต
การแจ้งออกนอกพื้นที่กรณีแรงงานต่างด้าวไปทัศนศึกษาหรือสันทนาการ
การตรวจลงตราแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม
 < 1 2 3