tel โทรศัพท์ : 076-219660-1 email pkt@doe.go.th

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต RSS

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต