แนะแนวอาชีพ ตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา

 

วันที่ 11 กันยายน 2562 นางสาวกตพร  สองเมืองสุข จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางณัชกานตร์ เหมาะสม เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ งานแนะแนวอาชีพ ให้บริการแนะแนวอาชีพและบริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ แก่นักเรียน กศน.อำเภอหัวหิน จำนวน 68 คน ณ โรงแรมจี หัวหิน รีสอร์ท แอนด์มอลล์