โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้

 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร “ การทำเบเกอรี่ ” ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่องแก้ว หมู่ 4 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์