กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน

 

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 นางอาภัสรา ชุมทอง  จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ  ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน ณ หอประชุมศูนย์การกำลังสำรอง (ค่ายธนะรัชต์) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน