กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นางอาภัสรา ชุมทอง  จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ  ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565  ณ ห้อง Blue Whale โรงแรมแอทที บูทีค ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์