อธิบดี กกจ. ย้ำข้าราชการต้องโปร่งใส ซื่อตรง ขยัน และอดทน

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายด้านบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ณ ห้องประชุมศูนย์อบรมคนหางานไปทำงานต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพเขตพื้นที่ 3 กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โดยมี นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย

นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า งานบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เป็นงานที่มีความสำคัญ เป็นงานหน้าด่านของกรมการจัดหางาน ขอให้ช่วยกันขับเคลื่อนงานของกรมให้ประสบความสำเร็จ โดยดำเนินการ ดังนี้

1. นโยบายเร่งด่วน ตามมติ ครม. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เรื่องการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานประมงทะเล

2.การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ต้องมีแผนยุทธศาสตร์ในการทำงาน

นอกจากนั้น ยังได้เน้นย้ำให้ทำงานด้วยความโปร่งใส ซื่อตรง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ขยัน อดทน ให้บริการรับใช้ประชาชน และร่วมกันขับเคลื่อนงานของกรมให้สำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล รมว.แรงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน และอธิบดีกรมการจัดหางาน