สจจ.ประจวบฯ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ในหัวข้อ

 

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒


 นางณัชกานตร์  เหมาะสม เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ในหัวข้อ “ การสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน ” เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์