สจจ.ปข.จัดประชุมตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้สู่การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU

 

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
สจจ.ปข. จัดประชุมตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้สู่การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฏหมายภายใต้ MOU จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่1 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ เรือนชบารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดประจวบฯ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 131  คน

รุ่นที่ 2 วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ เรือนชบารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดประจวบฯ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 309 คน

รุ่นที่ 3 วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 253 คน

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม 693 คน


โดยหัวข้อการประชุมประกอบด้วย

1.การเข้ามืองเพื่อการทำงานอย่างถูกกฏหมายตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522. 

2.การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี พ.ศ.2562-2563

3.แนวปฏิบัติการนำเข้าตามระบบ MOU