แบบคำขออนุญาตทำงาน  ค้นหา

   แจ้งการจ้าง/เข้าทำงานของคนต่างด้าว(เปลี่ยนนายจ้าง)
   แบบฟอร์มขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว (สำหรับนายจ้างนิติบุคคล)
   ใบแจ้งยกเลิกการอนุญาตทำงาน (กรณีชาวต่างชาติ)
   แบบฟอร์ม ตท9 คำขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวตามมาตรา14
   แบบฟอร์ม ตท8 คำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
   แบบฟอร์ม ตท7 คำขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา13 กรณีบุคคลบนพื้นที่ราบสูง
   แบบฟอร์ม ตท6 คำขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงานนายจ้าง ท้องที่หรือสถานที่ทำงาน และเงื่อนไขตามมาตรา26 กรณีเปลี่ยนที่ตั้งหรือเพิ่มที่ตั้ง
   แบบฟอร์ม ตท4 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงาน
   แบบฟอร์ม ตท3 คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวตามมาตรา11
   แบบฟอร์ม ตท2 คำขอเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งชาติอื่น