ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ดำเนินการตามมติตณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562