เอกสารที่ใช้ยื่นเข้าศูนย์บริการ OSS

 


เอกสารที่ใช้ยื่นเข้าศูนย์บริการ OSS 

เอกสารของ กรมการจัดหางาน

- ใบนัดหมายเข้าศูนย์


เอกสารของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

- แบบฟอร์ม ตม.7                                                            
- สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีข้อมูล                            
- แบบบัญชีรายชื่อ (Name List)                                        
- ใบเสร็จการชำระเงินค่าธรรมเนียม ที่ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
   (เฉพาะของ ตม.) ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 4 ชุด                      
- ใบรับรองแพทย์ตัวจริง                                                    
- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว (สำหรับติด ตม.7)


เอกสารของ กรมการปกครอง

- ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่เป็นที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าวหรือผู้ติดตามจะเป็นฉบับจริง
หรือสำเนาก็ได้พร้อมหนังสือยินยอมของเจ้าบ้านที่ยินยอมให้แรงงานต่างด้าวเข้าพักอาศัย
โดยอาจบันทึกข้อความแสดงความยินยอมไว้ด้านหลังสำเนาทะเบียนบ้านฉบับถ่ายเอกสารก็ได้