กกจ. ระดมสมองพัฒนาแนวทางจัดระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

 

วันที่ 5 มกราคม 2562 นางเพชรรัตน์  สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 4-6 มกราคม 2562 ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย  ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกอง จัดหางานจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 250 คน

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นแบบแผนให้กรมการจัดหางานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เนื่องจากกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้อยู่ขณะนี้เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่ การแสดงความเห็นต่าง ๆ อาจไม่ตรงกัน ดังนั้น การสัมมนาจึงเป็นโอกาสให้ได้แสดงความเห็น ตลอดจนทำความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส สามารถนำไปปฏิบัติได้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศได้ต่อไป

การสัมมนาเป็นการบรรยาย สร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2563 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560  แนวทางการตรวจสอบปราบปราม จับกุม และการดำเนินคดีนายจ้างและคนต่างด้าว ตลอดจนการจัดระบบฐานข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน

นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งกลุ่มระดมสมองแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อจัดทำแนวทางในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ โดยมี นายสุวรรณ์ ดวงตา นายไพโรจน์ โชติกเสถียร และนายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล ผู้ตรวจราชการกรม เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานฯ ต่อไป ทั้งนี้ นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน และนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย