อธิบดี กกจ. ปิดสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา

 

วันที่ 6 มกราคม 2562 นางเพชรรัตน์  สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานปิดการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 4-6 มกราคม 2562 ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย  ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกอง จัดหางานจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 250 คน

ทั้งนี้ ก่อนปิดการสัมมนา อธิบดีกรมการจัดหางาน ได้ร่วมรับฟังสรุปผลการสัมมนา โดยมี นายสุวรรณ์ ดวงตา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย นายไพโรจน์ โชติกเสถียร นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล และนางนภสร ทุ่งสุกใส ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน เป็นวิทยากร พร้อมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย 13+4+7 ของ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมการจัดหางาน ยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงานและกรมการจัดหางาน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการวางนโยบายการทำงานต่อไป

นอกจากนี้ ได้แจ้งให้ที่ประชุมสัมมนาทราบถึงภารกิจที่อธิบดีกรมการจัดหางานมอบหมายให้ดำเนินการ ได้แก่

1.ให้ทุกหน่วยจัดเก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าว

2.ตรวจสอบข้อมูลการให้บริการตู้งาน (Jobbox) ว่ามึปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร และมีผู้มาใข้บริการมากนัอยเพียงใด

3.ส่งเสริมการมีงานทำแก่ผู้สูงอายุ เนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

4.ยุวแรงงาน