สจจ.ประจวบฯ ร่วมตรวจบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านประมง

 

วันที่  15 มกราคม  2562              สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยนายธนกร นราวุฒิพันธ์ จัดหางานจังหวัด มอบหมายให้ นายสิทธิเชียร  บุญสนอง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายตรวจและคุ้มครองคนหางาน ร่วมตรวจบูรณาการเพื่อจัดการแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง กับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย และมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมปฏิบัติการ อาทิ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมการปกครอง ศูนย์ PIPO อ.เมือง สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด  โดยได้ตรวจสอบการใช้แรงงานในเรือ จำนวน 7 ลำ ดังนี้

1.  เรือจงเจริญชัย 1         ลูกเรือ 15 คน      สัญชาติไทย     2 คน   เมียนมา  13 คน

2.  เรือจงเจริญชัย 2         ลูกเรือ  4 คน       สัญชาติไทย     1 คน   เมียนมา   3 คน

3.  เรือ ช.จงเจริญชัย        ลูกเรือ 14 คน      สัญชาติไทย     1 คน   เมียนมา  13 คน

4.  เรือ ช.จงเจริญชัย 4     ลูกเรือ  4 คน       สัญชาติไทย     1 คน   เมียนมา   3 คน

5.  เรือจงเจริญชัย            ลูกเรือ 12 คน      สัญชาติไทย     2 คน   เมียนมา  10 คน

6.  เรือจงเจริญชัย 5         ลูกเรือ 15 คน      สัญชาติไทย     1 คน   เมียนมา   3 คน

7.  เรือ ย.ยุทธชัยนาวี       ลูกเรือ 15 คน      สัญชาติไทย     5 คน   เมียนมา  30 คน

            ซึ่งผลจากการตรวจสอบทั้งแรงงานคนไทย และแรงงานต่างด้าว ไม่พบการกระทำความผิด และทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์การจ้างแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑  ให้กับนายจ้างได้ทราบและปฏิบัติต่อไป