สจจ. ประจวบฯ จัดอบรมตามโครงการศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒          สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

         ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเชิญนายจ้างและแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๓๔ คน

         ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ วัดปากคลองปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเชิญนายจ้างและแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๓๑ คน