สจจ. ประจวบฯ ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้

 

วันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒


สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์จากยางพารา” ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานน้อย ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน ๒๐ คน