ลงพื้นที่จังหวัดตรังและกระบี่ เพื่อดำเนินการติดตามแบบสอบถามและสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายตามโครงการศึกษาทิ