แผ่นพับ ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้ MOU 2565
   รายชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ
   เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ยืนยันการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคโควิด 19
   แบบแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 (MOU ครบ 4 ปี ในปี 2565)
   รายชื่อบริษัทกัมพูชาที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกแรงงานกัมพูชา มายังประเทศไทย
   รายชื่อบริษัทเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกแรงงานเมียนมา มายังประเทศไทย
   รายชื่อบริษัทลาวที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกแรงงานลาว มายังประเทศไทย