แบบ บต. 52 แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าวทำงาน ตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง (สำหรับผู้ซึ่งจ้างคนต่างด้าวทำงาน)
   แบบ บต. 50 อ. 2 สำหรับขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวซึ่งใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย ตามมติ ครม. 13 ก.ค.64
   แบบ บต. 50 อ. 1 สำหรับต่ออายุขออนุญาตทำงาน สำหรับแรงงานตามมติครม. 20 ส.ค.62 ตามมติ 13 ก.ค.64
   แบบ บต. 56 ใบรับเรื่องการแจ้ง
   แบบ บต. 55 แบบแจ้งเข้าทำงานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 64/2 (สำหรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำงาน)
   แบบ บต. 54 แบบแจ้งการไม่รับคนต่างด้าวเข้าทำงาน/คนต่างด้าวไม่ยินยอมทำงาน ตามมาตรา 50 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) (สำหรับนายจ้าง)
   แบบ บต. 53 แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน ตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง มาตรา 46 วรรค 3 หรือมาตรา 50 วรรคหนึ่ง (3)
   แบบ บต. 30 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ

   แผ่นพับ ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้ MOU 2565
   รายชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ
   เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ยืนยันการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคโควิด 19
   แบบแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 (MOU ครบ 4 ปี ในปี 2565)
   รายชื่อบริษัทกัมพูชาที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกแรงงานกัมพูชา มายังประเทศไทย
   รายชื่อบริษัทเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกแรงงานเมียนมา มายังประเทศไทย
   รายชื่อบริษัทลาวที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกแรงงานลาว มายังประเทศไทย

   แบบฟอร์มสมัครโครงการ ความร่วมมือ ไทย-อิสราเอลฯ (TIC)
   แบบฟอร์มเพื่อยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกจากนายจ้างมาเก๊าโดยวิธีสัมภาษณ์
   แบบฟอร์มสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น โครงการ IM
   แบบฟอร์ม จง. 47 บัญชีรายชื่อลูกจ้าง เกิน 45 วัน
   แบบฟอร์ม จง. 47 บัญชีรายชื่อลูกจ้าง ไม่เกิน 45 วัน
   แบบฟอร์ม จง. 46 แจ้งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศ ไม่เกิน 45 วัน
   แบบฟอร์ม จง. 44 คำขออนุญาตส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศ
   แบบฟอร์ม จง. 39 ค แจ้งการทำงานไปต่างประเทศด้วยตนเอง สำหรับ เก็บผลไม้ป่าตามฤดูกาล
   แบบฟอร์ม จง. 39 ข แจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง สำหรับ นอกชายฝั่งหรือในทะเล
   แบบฟอร์ม จง. 39 ก แจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ (RE-ENTRY)
   แบบฟอร์ม จง. 39 แจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง
   แบบฟอร์ม ศท. 1 ลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ
   ประชาสัมพ้นธ์คนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย

   แบบ จง.39ข(เดินทางครั้งแรก ทำงานบนเรือ)
   คำขอรับความเห็นชอบเป็นสถานตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ
   วิธีการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
   การตรวจสุขภาพสำหรับคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565
   แบบแจ้งการส่งลูกจ้าง ไปฝึกงานไม่เกิน 45 วัน (จง.46)
   บัญชีรายชื่อลูกจ้าง (จง.47) เกิน 45 วัน
   บัญชีรายชื่อลูกจ้าง (จง.47) ไม่เกิน 45 วัน
   แบบคำขออนุญาต ส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศ (จง.44)
   แบบลงทะเบียนเพื่อแจ้งความ ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ
   หนังสือแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม (ลูกจ้างที่จะเดินทางไปทำงาน-ฝึกงานต่างประเทศ)
   หนังสือขออนุญาตพาพนักงานไปทำงาน-ฝึกงานยังต่างประเทศ
   หนังสือขอผ่อนผันส่งพนักงานเข้ารับการปฐมนิเทศ
   จง.23 นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศ