แบบ จง.39ข(เดินทางครั้งแรก ทำงานบนเรือ)
   คำขอรับความเห็นชอบเป็นสถานตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ
   วิธีการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
   การตรวจสุขภาพสำหรับคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565
   แบบแจ้งการส่งลูกจ้าง ไปฝึกงานไม่เกิน 45 วัน (จง.46)
   บัญชีรายชื่อลูกจ้าง (จง.47) เกิน 45 วัน
   บัญชีรายชื่อลูกจ้าง (จง.47) ไม่เกิน 45 วัน
   แบบคำขออนุญาต ส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศ (จง.44)
   แบบลงทะเบียนเพื่อแจ้งความ ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ
   หนังสือแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม (ลูกจ้างที่จะเดินทางไปทำงาน-ฝึกงานต่างประเทศ)
   หนังสือขออนุญาตพาพนักงานไปทำงาน-ฝึกงานยังต่างประเทศ
   หนังสือขอผ่อนผันส่งพนักงานเข้ารับการปฐมนิเทศ
   จง.23 นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศ