tel โทรศัพท์ : 037-454022-3 email Pri@doe.go.th

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อบริษัทจัดหางานที่สถานเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย อนุมัติให้เป็นบริษัทที่สามารถดำเนินการในกระบวนการจัดหางานของซาอุดีอาระเบีย