tel โทรศัพท์ : 037-454022-3 email Pri@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ ความต้องการแรงงานทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Worker : SSW) ไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น