การประชุมหารือกองทุนกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมการประชุมหารือกองทุนกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน และพลอากาศเอก สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ 908 เป็นประธานร่วมในการประชุมหารือกองทุนกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ห้องประชุม ประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยมีนางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า ร่วมประชุม 

โดยกรมการจัดหางาน ได้ดำเนินงานส่งเสริมการจ้างงานผู้พ้นโทษ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมฯ ด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้พ้นโทษ และเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมีโครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ กิจกรรมจัดหางานพิเศษสำหรับผู้พ้นโทษ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้พ้นโทษให้มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่ผู้พ้นโทษว่ามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกับคนทั่วไป ส่งผลให้เกิดความภูมิใจในตนเองและไม่ย้อนกลับไปกระทำความผิดซ้ำ