แผนปฏิบัติราชการ  ค้นหา

   การจัดสรรเป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ในภาพรวมของกรมฯ ไตรมาส 1-4 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
   แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานภาพรวม
   แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมการจัดหางาน
   รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาพรวม ไตรมาส 1 (เดือน ต.ค. 65 - ธ.ค. 65)
   รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1-2
   รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1-2
   รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565