จัดหางานจังหวัดระนอง จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562   นายพิทูร ดำสาคร จัดหางานจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 รู้เส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ ได้รับการแนะแนวอาชีพที่เหมาะสมกับช่วงวัย ได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ    มีงานทำในยุค 4.0 ณ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์   จังหวัดระนอง