สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง นำนักเรียนโรงเรียนกะเปอร์วิทยา เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายพิทูร ดำสาคร จัดหางานจังหวัดระนอง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ นำนักเรียนในโรงเรียนกะเปอร์วิทยาเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้จากโลกอาชีพจริงและจุดประกายความคิดในการเลือกศึกษาต่อและการประกอบอาชีพให้กับนักเรียน