แบบคำขออนุญาตทำงาน  ค้นหา

   บต.56 ใบรับเรื่องการแจ้ง
   แบบแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามมาตรา 64
   บต.25 คำขออนุญาตทำงาน และต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 59
   บต.29 คำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 64
   บต.46 หนังสือรับรองการจ้าง
   บต.55 แบบแจ้งเข้าทำงานของคนต่างด้าว
   บต.54 แบบแจ้งการไม่รับคนต่างด้าวเข้าทำงาน/คนต่างด้าวไม่ยินยอมทำงาน
   บต.53 แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน
   บต.52 แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าวทำงาน
   แบบฟอร์ม บต.50 (สัญญาจ้างประมงทะเล)
   แบบฟอร์ม บต. 50 (สัญชาติกัมพูชา)
   แบบฟอร์ม บต.50 (สัญชาติลาว)
   แบบฟอร์ม บต.50 (สัญชาติเมียนมา)
   บต.49 ขออนุญาตทำงาน ซึ่งเป็นผู้ต้องกักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ 26 มกราคม 2564
   บต.23 ขออนุญาตทำงาน ตามมติ 4 สิงหาคม 2563
   บต.24 ขออนุญาตทำงาน ตามมติ 4 สิงหาคม 2563
   บต.47 มาตรา 62 ขยายระยะเวลาทำงาน BOI
   บต.45 เปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงาน บัญชี2,3
   บต.44 เปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงาน
   บต.38 มาตรา 62 BOI

 1 2 >