บต.56 ใบรับเรื่องการแจ้ง
   แบบแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามมาตรา 64
   บต.25 คำขออนุญาตทำงาน และต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 59
   บต.29 คำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 64
   บต.46 หนังสือรับรองการจ้าง
   บต.55 แบบแจ้งเข้าทำงานของคนต่างด้าว
   บต.54 แบบแจ้งการไม่รับคนต่างด้าวเข้าทำงาน/คนต่างด้าวไม่ยินยอมทำงาน
   บต.53 แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน
   บต.52 แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าวทำงาน
   แบบฟอร์ม บต.50 (สัญญาจ้างประมงทะเล)
   แบบฟอร์ม บต. 50 (สัญชาติกัมพูชา)
   แบบฟอร์ม บต.50 (สัญชาติลาว)
   แบบฟอร์ม บต.50 (สัญชาติเมียนมา)
   บต.49 ขออนุญาตทำงาน ซึ่งเป็นผู้ต้องกักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ 26 มกราคม 2564
   บต.23 ขออนุญาตทำงาน ตามมติ 4 สิงหาคม 2563
   บต.24 ขออนุญาตทำงาน ตามมติ 4 สิงหาคม 2563
   บต.47 มาตรา 62 ขยายระยะเวลาทำงาน BOI
   บต.45 เปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงาน บัญชี2,3
   บต.44 เปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงาน
   บต.38 มาตรา 62 BOI
   บต.34 งานจำเป็นหรือเร่งด่วนหรือเฉพาะกิจ
   บต.33 MOU (ขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว)
   บต.32 นายจ้างขออนุญาตแทนคนต่างด้าวตามมาตรา 60 วรรค 2
   บต.31 ผู้รับอนุญาตขออนุญาตแทนคนต่างด้าวตามมาตรา 41 วรรค 4
   บต.30 MOU (ขอต่ออายุ)
   บต.28 มาตรา 63 ทับ 2 ขออนุญาต,ขอต่ออายุ (ตามมติ ครม.)
   บต.27 มาตรา 63 ทับ 1 ขออนุญาต, ขอต่ออายุ (ชนกลุ่มน้อย)
   บต.26 มาตรา 63 ขออนุญาต,ขอต่ออายุ (ถูกเนรเทศ)
   บต.25 มาตรา 59 (ขออนุญาต,ขอต่ออายุ)

   บัตรพนักงานขายของหน้าร้าน (ลูกจ้างคนต่างด้าว)
   หนังสือมอบอำนาจนายจ้าง ฉบับล่าสุด
   หนังสือมอบอำนาจคนต่างด้าว ฉบับล่าสุด
   บต.48 คำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน (บต.39)
   แบบคำร้องขอบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว
   แบบคำร้องทั่วไป(ขอตรวจสอบรายชื่อลูกจ้างแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล)
   แบบคำร้องทั่วไป(ขอรับใบอนุญาติทำงาน)
   หนังสือยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
   แบบคำรับรองการครอบครองที่ดิน
   แบบคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาติ
   สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาติทำงาน
   บัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ที่นายจ้าง/สถานประกอบการ ประสงค์จ้างงาน ตามมาตรา 64
   หนังสือยินยอมยืมที่ดินทำกิน
   หนังสือยินยอมให้ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวเพิ่มนายจ้าง
   แบบคำร้องทั่วไป
   สัญญาจ้างแรงงานประมงทะเล
   สัญญาจ้างแรงงานทุกกิจการ ยกเว้นประมงทะเล (Employment Contract)