ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง การนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเข้ามาทำงานตามมาตรา 64
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 11)
โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการพัฒนาทุนมนุษย์ รับสมัครนักศึกษา ยุวชนคนเกษตร
#เตือนภัย #หางานออนไลน์ เช็คให้ดี ระวังถูกหลอกไปทำงานในประเทศ / ต่างประเทศ
ประชาสัมพันธ์ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ประกาศกระทรวงแรงงาน การป้องกันและการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM JAPAN ปี 2565 ครั้งที่ 1 (เพศชาย)
ประชาสัมพันธ์วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ประจำเดือน มีนาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2/2565
ประชาสัมพันธ์ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง ให้สิทธิจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ตามมาตรา 35
ข่าวประชาสัมพันธ์ รีบดำเนินกาขออนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวทำงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารตลาดแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดต่าง ๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ประกาศ สำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนในประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสถานประกอบการและกลุ่มคนทำงาน
ประชาสัมพันธ์วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ประจำเดือน มกราคม 2565
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนที่เดินทางไปศูนย์ CI
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เอกสารประกอบการออกหนังสือรับรองบุคคล(CI)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ไปดำเนินการยื่นขอจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ และออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือใบอนุญาตทำงาน(บัตรสีชมพู) ให้แก่คนต่างด้าว ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
 < 1 2 3 4 >  Last ›