ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
Shop ของที่ใช่ ให้คนที่ชอบ เปิดให้ช้อปผลิตภัณฑ์จากลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านแล้ว ผ่าน E-Catalog สินค้าหลากหลายจากทั่วประเทศ
วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นี้เตรียมพบกับ ⭕️ ไลฟ์สดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน
ข่าวประชาสัมพันธ์ : การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัย ในช่วงปีใหม่ 2566 อย่างเคร่งครัด
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองใสสะอาด 2566
เชิญเข้าร่วมประชุมนายจ้างและสถานประกอบการ ในประเด็น ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตทำงานที่หมดอายุ 13 ก.พ.66
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการจัดตั้งศูนย์พิจารณาอนุญาตให้ทำงานและออกเอกสารรับรองบุคคล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการจัดตั้งศูนย์พิจารณาอนุญาติให้ทำงานและออกเอกสารรับรองบุคคล (ศูนย์ CI)
ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มประมาณการรับจำนวนแรงงานที่มีทักษะเฉพาะในสาขาอาชีพ
การปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศไต้หวันในปี 2566
เร่ง! ดำเนินการจัดทำเล่ม CI สำหรับแรงงานเมียนมาท่ี่มีเล่ม CI เดิม/หมดอายุ ณ ศูนย์ CI ระนอง
เปิดให้ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล (CI) ใหม่แล้ว ! ตั้งแต่บัดนี้ไป สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ถือเล่ม CI เดิม
ประชาสัมพันธ์ การแจ้งข้อมูลผู้ติดตามของคนต่างด้าว ตามมติ ครม. 5 กรกฎาคม 2565 ได้แล้ว
ประกาศการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวตามมติครม. 5 ก.ค.65 อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้อง (คนเถื่อน) ตามมติครม. 5 ก.ค.65
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง การนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเข้ามาทำงานตามมาตรา 64
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 11)
โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการพัฒนาทุนมนุษย์ รับสมัครนักศึกษา ยุวชนคนเกษตร
#เตือนภัย #หางานออนไลน์ เช็คให้ดี ระวังถูกหลอกไปทำงานในประเทศ / ต่างประเทศ
ประชาสัมพันธ์ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ประกาศกระทรวงแรงงาน การป้องกันและการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ
 < 1 2 3 4 >  Last ›