ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM JAPAN ปี 2565 ครั้งที่ 1 (เพศชาย)
ประชาสัมพันธ์วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ประจำเดือน มีนาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2/2565
ประชาสัมพันธ์ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง ให้สิทธิจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ตามมาตรา 35
ข่าวประชาสัมพันธ์ รีบดำเนินกาขออนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวทำงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารตลาดแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดต่าง ๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ประกาศ สำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนในประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสถานประกอบการและกลุ่มคนทำงาน
ประชาสัมพันธ์วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ประจำเดือน มกราคม 2565
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนที่เดินทางไปศูนย์ CI
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เอกสารประกอบการออกหนังสือรับรองบุคคล(CI)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ไปดำเนินการยื่นขอจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ และออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือใบอนุญาตทำงาน(บัตรสีชมพู) ให้แก่คนต่างด้าว ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง เปิดให้บริการยื่นเอกสาร (แบบ บต.50 อ3) ในวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ประชาสัมพันธ์วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
แนวทางการดำเนินงานและกรอบระยะเวลาในการทำงาน โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs แล้ว พร้อมได้รับการอนุมัติสิทธิเข้าร่วมแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน การส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e - service ของ ประกันสังคม ให้รีบสมัครและนำส่งเงินผ่านระบบ e - service งวดเดือน ต.ค. 64 ภายในวันที่ 15 พ.ย. 64 ถึงจะได้รับเงินอุดหนุน เดือน พ.ย. 64นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs แล้ว พร้อมได้รับการอนุมัติสิทธิเข้าร่วมแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน การส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e - service ของ ประกันสังคม ให้รีบสมัครและนำส่งเงินผ่านระบบ e - service งวดเดือน ต.ค. 64 ภายในวันที่ 15 พ.ย. 64 ถึงจะได้รับเงินอุดหนุน เดือน พ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) มาดำเนินการ รับเล่มใบอนุญาตทำงาน
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติครม. 28 ก.ย. 2564
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›