สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ให้บริการสแกนม่านตากับแรงงานต่างด้าวใน 3 กิจการ RSS

 

    สนง.จัดหางานจังหวัดระนอง ให้บริการสแกนม่านตากับแรงงานต่างด้าวใน 3 กิจการคือ

1) แปรรูปสัตว์น้ำ

2) ต่อเนื่องประมงทะเล

3) ประมงทะเล

 จึงขอให้ท่านนำแรงงานต้างด้าวที่ยังไม่ได้สแกนม่านตาโดยที่สนง.ตั้งเครื่องบริการสแกนม่านตา ดังนี้

1.ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ จังหวัดระนอง(One Stop Service) ตั้งอยู่ที่ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 

2.หากท่านมีแรงงานต่างด้าว 100 คนขึ้นไป สำนักงานมีบริการเคลื่อนที่ ณ สถานประกอบการของนายจ้าง ทั้งนี้ท่านต้องโทรศัพท์แจ้งประสานล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ

  จึงแจ้งให้ทราบและดำเนินการโดยทั่วกันมีกำหนดต้องแล้วเสร็จ 31 มีนาคม 2561